This page needs to be cached! Bug Report Hit! vbs很少人用的方法 - PCYO - 你是谁的,谁是谁,谁为谁憔悴

PCYOPCYO

飞鸟

vbs很少人用的方法

dim i,k,j 

i="3"

j="+"

k="7"

 

'sum=(int)sum

'msgbox cstr(j)

'sum=Cint(i) j Cint(k)

 

 

msgbox eval(i+j+k)

//需要特别注意的是这里j变量,里面数据是“+”号,将其作为参数进行运算的!

本原创文章未经允许不得转载 | 当前页面:PCYO » vbs很少人用的方法

评论

This page loaded in 0.001403 seconds